Pedagodzy szkolni, psycholog
Get Adobe Flash player

Pedagodzy szkolni i psycholog


Dzień tygodnia

Monika Mioduszewska

Pedagog - blok B

 Maria Dębska

      Pedagog - blok B

Agnieszka Skrzypniak

Pedagog - blok C

Joanna Pańczyszyn

Psycholog - blok C

Poniedziałek

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

8.00 –  11.30

13.30 – 14.30

8.55 – 10.45

Wtorek

9.00 – 13.00

---

10.35 –14.30

8.00 – 9.50

10.45 –12.45

Środa

8.00 – 13.00

12.00 – 16.00

12.00 – 17.00  

9.45 – 10.45

 

Czwartek

9.00 – 13.00

12.00 – 13.30

10.45 – 14.30

8.00 – 10.30

 

Piątek

11.45 – 15.00

-

8.00 – 9.50

10.45 – 12.30

8.00 – 8.55

 

 


Praca pedagoga i psychologa koncentruje się wokół problemów wychowawczych.

 • Udzielanie pomocy w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 • Pomaganie uczniom w rozwiązywaniu konfliktów między nimi, prowadzi rozmowy wyjaśniające, wychowawcze, mediacyjne i razem z uczniami szuka sposobów zakończenia konfliktów.
 • Współpraca z rodzicami uczniów trudnych wychowawczo i mających trudności edukacyjne.
 • Współpraca z Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich z Miejską Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, z Zespołem Wsparcia Rodziny, Kuratorami Sądowymi.
 • Organizacja i realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem filmów w zakresie profilaktyki. Współpracuje z Oddziałem Fundacji ETOH w Koszalinie, z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Prowadzenie zajęcia warsztatowe z zakresy psychoprofilaktyki. Tematyka zajęć: agresja, asertywność, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, sposoby radzenia sobie ze stresem, cyberprzemoc.

Praca korekcyjno-wyrównawcza:

 • Wnioskowanie o udzielenie uczniom pomocy w nauce przez zapisanie ich na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze i pomaga w organizowaniu tych zajęć.
 • Informacja i zachęcanie rodziców w miarę potrzeb do korzystania z pomocy specjalistów z Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 • Zorganizowanie w naszej szkole Fundusz Pomocy Naszym Dzieciom, którego celem jest wspieranie uczniów i rodziców mających trudną sytuację rodzinną i finansową.
 • Współpraca przy tworzeniu planu wychowawczego szkoły, dokonuje określonej analizy sytuacji wychowawczej szkoły.

Socjoterapia:

 • Cele rozwojowe: rozwijanie indywidualnych zamiłowań i zainteresowań, zaspokajanie podstawowych dla danego wieku potrzeb, podejmowanie zagadnień ważnych dla określonej grupy wiekowej.
 • Cele terapeutyczne: dostarczą uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych oraz doświadczeń kompensujących doświadczenia deprawacyjne, również hamujące rozwój emocjonalny i społeczny będą sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych, posłużą aktywnemu uczniu się nowych umiejętności psychologicznych
 • Akcentowanie  przede wszystkim odreagowanie emocjonalne jako podstawowe zadanie zajęć socjoterapeutycznych.
 • Rozładowanie polega na ujawnieniu, wyrażeniu, wypartych emocji towarzyszących zdarzeniu traumatycznemu.
 • Korektura urazów polega na odpowiednim dobraniu ćwiczeń, gier i zabaw, sytuacji grupowych, które dostarczają dziecku nowych doświadczeń, przeciwstawnych do doświadczeń urazowych. Źródłem korektywnych doświadczeń są też sytuacje, które umożliwiają budowanie obrazu samego siebie.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne powinny także stać się okazją do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz do nabycia nowych umiejętności (np. interpersonalnych).